کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کار گروه شهید آیت الله مرتضی مطهری

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کار گروه شهید آیت الله مرتضی مطهری

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی شهر مقدس قم (کارگروه آیت شهید مرتضی مطهری) اولین نشست رسمی خود را در تاریخ 14 تیرماه 1392 با همکاری کارگروه شهیدآیت الله مفتح در پردیسان برگزار نمود
این کارگروه در کنار سایر کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی به عنوان زیر مجموعه های شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی مشغول به فعالیت می باشد.

طبقه بندی موضوعی

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست تبین جهت حرکت انقلاب اسلامی بر اساس مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

1- «تبیین جهت حرکت انقلاب اسلامی» مقدمه شناخت اجمالی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

1/1- تبیین سه اصطلاح «مبنای انقلاب،مراحل تحقق انقلاب و موضوعات انتقال مراحل انقلام» پیش نیاز تبیین «جهت حرکت انقلاب اسلامی»

1/2- یکسان نبودن نقش مفاهیم در تحلیل ها و استدلال ها

1/3- «جهت حرکت انقلاب اسلامی» بحث محوری در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

1/4- امتناع فهم 81 محور نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی بدون فهم «جهت حرکت انقلاب اسلامی»

1/5- تعریف «جهت حرکت انقلاب اسلامی» به مبنای انقلاب، مراحل انتقال مبنای انقلاب و موضوعات انتقال مراحل انقلاب

2- سه جریان "روشنفکری، فهم سنتی از اسلام و اسلام ناب" مبناهایی برای مدیریت تحولات انقلاب اسلامی

2/1- "اصلاح هویت دینی" مبنای جریان روشنفکری در مدیریت تحولات اجتماعی انقلاب

2/1/1- بیان "ایجاد سازگاری میان دین و ارزشهای مدرن" به عنوان هدف جریان روشنفکری

2/1/2- "پذیرش مدرنیته برای دستیابی به زندگی بهتر"، "برنامه ریزی برای تسریع فرآیند مدرنیزاسیون در ایران" و "اصلاح 2/1/3- فرهنگ جامعه میزبانِ مدرنیته به نفع ارزشهای مدرن" سه اصل اجتناب ناپذیرجریان روشنفکری

2/1/4- "تعارض کنوانسیون حقوق بشر با برخی احکام قطعی شریعت اسلامی" یکی از موارد درخواست اصلاح هویت دینی

2/1/5- "دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی" یکی دیگر از موارد درخواست اصلاح هویت دینی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی

2/2- عرفی سازی فقه در حوزه، ظرفیت سازی برای تئوریزه کردن فرآیند مدرنیزاسیون در دانشگاه و اجرای برنامه های wdi"" در اجرا ترجمه مبنای جریان روشنفکری در "حوزه،دانشگاه و اجرا"

2/2/1- روحانیت حاکم در جامعه کاتالیزور(تسرسع کننده) مدرنیزاسیون در ایران

2/2/2- توسعه کمی و کیفی "تبلیغ هویت اسلامی" مبنا و ایده محوری "جریان فهم سنتی از اسلام" برای مدیریت تحولات اجتماعی انقلاب

2/2/3- سنجش تحولات با "تبلیغ هویت اسلامی" ملاک صحیح و غلط بودن تحولات اجتماعی بر اساس مبنای فهم سنتی از اسلام

2/2/4- توسعه کمی و کیفی "تبلیغ هویت اسلامی" خواست "جریان فهم سنتی از اسلام" در تحولات اجتماعی

2/2/5- حفظ هویت اسلامی و اصلاح هویت دینی نقاط تعارض جریان فهم سنتی از اسلام و جریان روشنفکری

2/2/6- "حفظ هویت اسلامی برای دستیابی به زندگی بهتر"، "تفکیک تکامل معنوی از توسعه مادی" و "توسعه کمی و کیفی تبلیغ هویت اسلامی برای حفظ هویت اسلامی" سه اصل اجتناب ناپذیر جریان فهم سنتی از اسلام

2/2/7- استفاده حداکثری از امکانات حکومتی برای توسعه کمی و کیفی تبلیغ هویت اسلامی غایت برنامه ریزی جریان فهم سنتی از اسلام

2/2/8- "گسترش پاسخگوئی حوزه های علمیه در موضوع تربیت فردی"،"استقلال علمی دانشگاه در پاسخگوئی به نیازهای توسعه مادی" و " اجرای  wdiدر ساختارهای اجرائی مشروط به عدم مخالفت قطعیه با شرع" توصیه های جریان فهم سنتی از اسلام به "حوزه، دانشگاه و اجرا"

2/3- " تحقق شاخص های هویت اسلامی " مبنای جریان اسلام ناب در مدیریت تحولات اجتماعی انقلاب

2/3/1- مخالفت با هرگونه اصلاح در هویت اسلامی وجه اشتراک "جریان فهم سنتی از اسلام" با "جریان اسلام ناب"

2/3/2- ناکارآمدی اکتفاء به "تبلیغ هویت اسلامی" و عدم پرداختن به نظام سازی برای حفظ هویت اسلامی وجه اختلاف "جریان فهم سنتی از اسلام" با "جریان اسلام ناب"

2/3/3- "حفظ هویت اسلامی برای دستیابی به زندگی بهتر"، "بررسی تأثیرات توسعه مادی بر تکامل معنوی" و " برنامه ریزی برای تحقق شاخص های هویت اسلامی" سه اصل اجتناب ناپذیر جریان اسلام ناب

2/3/4- "راه اندازی کرسی های فقه حکومتی"،" اقتدار علمی در پاسخگوئی به نیازهای مبنای انقلاب" و " برنامه ریزی بر اساس شاخص های هویت اسلامی" پیشنهاد اسلام ناب برای ایجاد تحول در "حوزه علمیه،دانشگاه و اجرا"

2/3/5- انتخاب مبنای "اسلام ناب" به عنوان مبنای صحیح برای مدیریت تحولات انقلاب با استفاده از اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

3- "انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و امت اسلامی" پنج مرحله ی تحقق "مبنای انقلاب اسلامی"

3/1- سلب اختیارات اجتماعی از غیر معتقدین به مبنای انقلاب، و تفویض آن به معتقدین به مبنای انقلاب در "مرحله انقلاب اسلامی"

3/2- تبیین و تعریف اجمالی "لوازم حرکت اجتماعی برای تحقق شاخص های هویت اسلامی" در مرحله نظام اسلامی

3/3- "توانمند سازی ساختارهای- مؤثر بر اداره جامعه- برای تحقق مبنای انقلاب اسلامی" در مرحله دولت اسلامی

3/4- "ایجاد تدریجی پذیرش اجتماعی برای تحقق مبنای انقلاب در ایران" در مرحله جامعه اسلامی

3/5- "تکثیر تدریجی الگوی محقق کننده ی مبنای انقلاب در جهان اسلام و جهان مستضعفین" در مرحله امت اسلامی

3/6- تلاش برای حل مشکلات بشریت با استفاده از الگوهای تولید شده بر اساس اندیشه های اهل بیت علیهم السلام موضوع اصلی فعالیت اجتماعی شیعیان در مرحله ی "امت اسلامی"

3/7- حضور جمهوری اسلامی ایران در مرحله ی سوم تحقق مبنای انقلاب اسلامی(دولت اسلامی)

3/8- زمینه سازی برای فهم سوال "چگونگی انتقال از دولت اسلامی به جامعه ی اسلامی " یکی از اغراض مهم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

3/9- بحث از مراحل تحول در "حوزه های علمیه، دانشگاه های ایران و ساختارهای اجرائی" برای تبیین بیشتر سوال محوری اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

3/9/1- "دوره تفقه با روش اخباری"،"دوره تفقه در مسائل فردی با روش اصولی" و دوره تفقه در مسائل اجتمائی و فردی با روش اصولی" سه مرحله ی تحول در حوزه

3/9/2- چگونگی انتقال از مرحله "استنباط اصولی مسائل فردی" به مرحله ی "استنباط اصولی مسائل اجتماعی" سوال اساسی در تحول حوزه های علمیه

3/9/3- "دوره پاسخگوئی علمی به نیازهای توسعه مادی"، "دوره پاسخگوئی به نیازهای علمی مبنای انقلاب" و "دوره تولید علم و تکنولوژی اسلامی" سه مرحله ی تحول در دانشگاه

3/9/4- چگونگی انتقال از مرحله "پاسخگوئی به نیازهای علمی توسعه مادی" به "مرحله پاسخگوئی به نیازهای علمی مبنای انقلاب" سوال اساسی در تحول دانشگاه

3/9/5- "مرحله برنامه ریزی مبتنی بر ادبیات توسعه"، "مرحله تبیین تفاوت برنامه ریزی بر اساس توسعه غربی و برنامه ریزی بر اساس پیشرفت اسلامی" و "مرحله برنامه ریزی مبتنی بر ادبیات پیشرفت اسلام" سه مرحله ی تحول در ساختار های اجرایی

3/9/6- چگونگی انتقال از مرحله "برنامه ریزی مبتنی بر ادبیات توسعه" به مرحله "تبیین تفاوت برنامه ریزی مبتنی بر توسعه و برنامه ریزی مبتنی بر پیشرفت اسلامی" سوال اساسی در تحول ساختارهای اجرایی

4- ضرورت پردازش موضوع انتقال میان مراحل تحقق مبنای صحیح برای حفظ جهت در تحولات اجتماعی

4/1- "مسئله ولایت فقیه"، "مسئله دفاع مقدس"، "مسئله الگوی پیشرفت اسلامی" و "مسئله بانک اطلاعات اسلامی"موضوعات انتقال میان مراحل انقلاب

4/2- "موضوع انتقال مرحله ی اول" (اسلام خودش حکومت دارد )مانع لیبرال دموکراسی در جامعه برای تحقق مبنای انقلاب اسلامی

4/3- "موضوع انتقال دوم" (معجزه دفاع مقدس)علت تثبیت تئوری ولایت مطلقه فقیه و نظام اسلامی در مقیاس ملی و بین المللی برای تحقق مبنای انقلاب اسلامی

4/4- "موضوع انتقال سوم"(الگوی پیشرفت اسلامی) علت توانمند شدن ساختارهای اداره جامعه برای تحقق مبنای انقلاب اسلامی

4/5- "موضوع انتقال چهارم" (بانک اطلاعات اسلامی) فراهم کننده ی زمینه "آموزش، پژوهش و تکثیر" الگوی اسلامی انقلاب در جهان مستضعفین برای تحقق مبنای انقلاب اسلامی

4/6- تلاش برای "تحول علوم انسانی در حوزه های علمیه"، "تبیین و تئوریزه کردن الگوی اداره جامعه بر اساس پیشرفت اسلامی در دانشگاه ها" و "دستیابی به نقشه راه تحول در ساختارهای اجرائی کشور" سه کثرت تلاش اجتماعی برای تولید الگوی پیشرفت اسلامی

4/6/1- پردازش اجتماعی موضوع تحول در علوم انسانی علت انتقال حوزه های علمیه از مرحله "استنباط اصولی مسائل فردی" به مرحله "استنباط اصولی مسائل اجتماعی"

4/6/2- پردازش اجتماعی چگونگی اداره جامعه بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی در داشگاه ها علت انتقال این نهاد علمی از مرحله "پاسخگوئی به نیازهای علمی توسعه مادی" به مرحله "پاسخگوئی به نیازهای علمی مبنای انقلاب"

4/6/3- پردازش اجتماعی چگونگی حرکت ساختارهای اداره جامعه به سمت پیشرفت اسلامی علت انتقال ساختارهای اجرائی کشور از مرحله "برنامه ریزی مبتنی بر توسعه" به مرحله "تبیین تفاوت توسعه غربی و پیشرفت اسلامی" در برنامه ریزی

5- انتقال حوزه های علمیه، دانشگاه و بخش اجرائی کشور به مراحل تعریف شده، زمینه ساز انتقال جامعه از مرحله "دولت اسلامی" به مرحله "جامعه اسلامی"

6- امکان پاسخگویی به سوال "چگونگی انتقال از مرحله ی دولت اسلامی به مرحله ی جامعه ی اسلامی " با "دستیابی به نقشه راه تحول در ساختارهای اجرائی کشور"

 

 • admin

نظرات  (۱)

 • حامد اکبری
 • سلام و ممنون از مطلب شما با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

  لطفا وبلاگ بنده http://awakeyouth.hamiblog.ir را

  با موضوع معنویت، آزادی اسلامی و عدالت اجتماعی پیرامون الگو نیز ببینید.

  ارسال نظر

  کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
  اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی