کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کار گروه شهید آیت الله مرتضی مطهری

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کار گروه شهید آیت الله مرتضی مطهری

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی- شهرقم

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی شهر مقدس قم (کارگروه آیت شهید مرتضی مطهری) اولین نشست رسمی خود را در تاریخ 14 تیرماه 1392 با همکاری کارگروه شهیدآیت الله مفتح در پردیسان برگزار نمود
این کارگروه در کنار سایر کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی به عنوان زیر مجموعه های شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی مشغول به فعالیت می باشد.

طبقه بندی موضوعی

بیانات در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع الگوی پیشرفت اسلامی

 

بیانات در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع   عدالت

 

 

بیانات در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع  زن و خانواده

  

      

بیانات در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع آزادی